Dpkg Quick Reference sheet

PDF:apt-dpkg-ref
HTML: apt-dpkg-ref