Configuració CUPS multiusuari en Debian

Hem de resoldre:

Tenim que configurar CUPS en una màquina client que permeti, a cada usuari validat, administrar les seves pròpies impresores. A algunes d’aquestes impresores s’accedeix via SAMBA i d’aquí al CUPS central, per tant necessitarem administrar el login i password de cada cua.

Per un únic usuari no tenim problema, configurem CUPS les impressores i llestos. El problema apareix quan tenim més d’un usuari validat en la màquina.
Per exemple: si hem configurat una impressora per samba amb login i password al fitxer printers.conf qualsevol que imprimeixi ho farà amb aquestes credencials i evidentment això no ens interessa.

Sol·lució
cups-multiuser
Configurarem un CUPS que atendrà pel port estàndar, el 631.
I el que farem serà que cada usuari llenci un CUPS en un port diferent, per exemple 632, 633, 631+i.
Per poder executar el cupsd com a usuari necessitem incloure l’usuari/s en el fitxer sudo.

visudo
# /etc/sudoers
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults	env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
User_Alias 	USERS=user1, user2, user32
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root	ALL=(ALL) ALL
USERS 	ALL=NOPASSWD:/usr/sbin/cupsd
# Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
# %sudo ALL=NOPASSWD: ALL
root@unassigned:~#

Continua …

Pages: 1 2 3 4 5