Deshabilitar IPv6 en Debian

Per defecte tenim habilitat IPv6 que de moment només porta mal de caps. Si us fixeu, executant lsof -i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
lsof -i
COMMAND  PID    USER  FD  TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
portmap  2556   daemon  4u IPv4  7202    UDP *:sunrpc
portmap  2556   daemon  5u IPv4  7211    TCP *:sunrpc (LISTEN)
rpc.statd 2567    statd  5r IPv4  7234    UDP *:623
rpc.statd 2567    statd  7u IPv4  7245    UDP *:46186
rpc.statd 2567    statd  8u IPv4  7248    TCP *:37265 (LISTEN)
avahi-dae 2961    avahi  14u IPv4  7915    UDP *:mdns
avahi-dae 2961    avahi  15u IPv6  7916    UDP *:mdns
avahi-dae 2961    avahi  16u IPv4  7917    UDP *:54129
avahi-dae 2961    avahi  17u IPv6  7918    UDP *:45024
cupsd   3030    root  2u IPv4  8034    TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd   3030    root  3u IPv6  8035    TCP localhost:ipp (LISTEN)
cupsd   3030    root  5u IPv4  8038    UDP *:ipp
sshd   3314    root  3u IPv6 8316    TCP *:22 (LISTEN)
sshd   3314    root  4u IPv4  8318    TCP *:22 (LISTEN)
exim4   3324 Debian-exim  3u IPv4  8345    TCP localhost:smtp (LISTEN)
hddtemp  3426    root  0u IPv4  8423    TCP localhost:7634 (LISTEN)
gkrellmd 3490  gkrellmd  3u IPv6  8645    TCP *:19150 (LISTEN)
gkrellmd 3490  gkrellmd  4u IPv4  8646    TCP *:19150 (LISTEN)

veurem que tenim serveis que escolten tant a IPv4 com a IPv6, ssh, cups, ntp, etc.

Inconvenients:
– lentitud en la resolució de noms quan l’adreça és ipv6 (veure post al bloc de David Hurst)
– possibles DoS en l’Apache (veure notícia a TheRegister)

Com fer-ho:
Afegir a /etc/modprobe.d/blacklist la linia,

blacklist ipv6

Cal rebotar la màquina perque el mòdul ipv6 no es deixa eliminar*.

*Potser no cal si deixem el sistema sense cap servei que utilitzi IPv6. Jo no ho he aconseguit.

# ip -6 a flush dev eth0
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 qdisc noqueue 
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 brd 127.255.255.255 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 00:10:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
3: sit0: <NOARP> mtu 1480 qdisc noqueue 
  link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
# ip a | grep inet6
  inet6 ::1/128 scope host 
# ip -6 a flush dev lo
# ip a | grep inet6
# rmmod ipv6
ERROR: Module ipv6 is in use

Comproveu amb ifconfig que no apareix cap adreça versió 6.
Abans,

# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:19:08:d1:c0
     inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::222:19ff:fe07:ddc0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:339797 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:226268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:463716474 (442.2 MiB) TX bytes:40306388 (38.4 MiB)
     Memory:febe0000-fec00000

Després,

# ifconfig
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:19:08:d1:c0
     inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:339797 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:226268 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:100
     RX bytes:463716474 (442.2 MiB) TX bytes:40306388 (38.4 MiB)
     Memory:febe0000-fec00000

Si encara no fem servir IPv6 potser resulta una mica inútil tenir activat aquesta funcionalitat, no?